Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κινητών Εφαρμογών gaiasense

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κινητών Εφαρμογών gaiasense

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά στις εφαρμογές έξυπνων κινητών συσκευών gaiasense (εφεξής εφαρμογές gaiasense), όπως η gaiasense1 κ.ά., καθώς και στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εφαρμογές αυτές μέσω του συστήματος gaiasense. Το σύστημα gaiasense αποτελεί ένα πολυδιάστατο, ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, που διευκολύνει τη δουλειά τόσο των αγροτών, όσο και των γεωργικών συμβούλων και των ειδικών επιστημόνων ερευνητών. Η χρήση των εφαρμογών gaiasense απαιτεί την εγγραφή στο σύστημα gaiasense. Η εγγραφή και η παροχή των υπηρεσιών αυτών προϋποθέτει και συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής προσωπικών δεδομένων) των χρηστών των εφαρμογών gaiasense.

Οι εφαρμογές gaiasense και το σύστημα gaiasense προσφέρονται από την εταιρεία Neuropublic ΑΕ, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των συστημάτων και υπηρεσιών της και εν γένει των προσώπων τα οποία ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται ή κάνουν χρήση αυτών. Επισημαίνεται ότι ως προσωπικά δεδομένα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και Ν. 4624/2019) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την  Ελληνική Νομοθεσία (βλ. Ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς κατά τη χρήση των εφαρμογών gaiasense και των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω του συστήματος gaiasense.

Η Neuropublic AE μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση με σαφή και πρόδηλο τρόπο μέσω του ιστότοπου του συστήματος gaiasense (https://www.gaiasense.gr/home). Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Με την ενεργοποίηση και χρήση των εφαρμογών gaiasense, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας των εφαρμογών gaiasense και του συστήματος gaiasense είναι η Neuropublic AE.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση [email protected].

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

Η Neuropublic AE διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών των εφαρμογών, που της γνωστοποιούνται από τους ίδιους εκουσίως μέσω της εγγραφής και απόκτησης πρόσβασης στις υπηρεσίες που προσφέρει η εφαρμογή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών των εφαρμογών, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και τηρεί σε αρχείο η Neuropublic AE είναι τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Τηλέφωνο
 • ΑΦΜ
 • Δεδομένα που αφορούν τα αγροτεμάχιά σας
 • Δεδομένα που αφορούν τις καλλιέργειές σας

Κατά τη χρήση των εφαρμογών gaiasense ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες, όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της συσκευής σας.

 

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Neuropublic AE σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό, μέσω των εφαρμογών gaiasense και του συστήματος gaiasense, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών των εφαρμογών gaiasense, της παροχής των υπηρεσιών της και για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς ενωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

 

Επεξεργασία, χρήση και χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων  που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας, για την καλύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτησή σας και για την παροχή των υπηρεσιών των εφαρμογών gaiasense και του συστήματος gaiasense. Η Neuropublic ΑΕ δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει  και δεν καθιστά  τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των εφαρμογών μας ή για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις εφαρμογές gaiasense και το σύστημα gaiasense. 

Με τη συγκατάθεσή σας η Neuropublic AE μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για την αποστολή και διάδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών μηνυμάτων.  Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε  από τη λίστα των αποδεκτών  των ενημερωτικών μηνυμάτων.

Η Neuropublic ΑΕ θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω των εφαρμογών gaiasense και του συστήματος gaiasense, για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον διακόψετε τη συνδρομή σας και την εγγραφή σας στο σύστημα gaiasense και απεγκαταστήσετε τις εφαρμογές gaiasense, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία εντός ενός έτους, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών. Η διαγραφή δεν αφορά στα δεδομένα που είναι ανώνυμα ή έχουν ανωνυμοποιηθεί.

 

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μονάχα για τους σκοπούς που αναφέρουμε ανωτέρω. Πρόσβαση σε αυτά έχει ένας περιορισμένος αριθμός στελεχών της Neuropublic ΑΕ, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση της εχεμύθειας.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

 •  Πρόσβαση στα δεδομένα σας. Οποτεδήποτε μας το ζητήσετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Οποτεδήποτε θελήσετε μπορείτε να διορθώσετε, συμπληρώσετε και να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 • Δικαίωμα διαγραφής. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτήν και να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Η Neuropublic AE θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η Neuropublic AE δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

 

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Neuropublic AE στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]