Όροι χρήσης & προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προοίμιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας (πλατφόρμας) https://www.gaiasense.gr (καλουμένης στο εξής «πλατφόρμα Gaiasense»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερόμενους (καλούμενους στο εξής «Επισκέπτες/Χρήστες») από την εταιρεία με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEUROPUBLIC Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Μεθώνης 6, Πειραιάς 18545, Α.Φ.Μ 999608870, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, (καλουμένη στο εξής «NEUROPUBLIC»).

Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας gaiasense, συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τον Επισκέπτη/Χρήστη, ο οποίος τεκμαίρεται ότι τους έχει διαβάσει προσεκτικά και τους αποδέχεται.

Η κατά τα άνω αποδοχή αφορά όλους τους Επισκέπτες/Χρήστες της πλατφόρμας Gaiasense, ήτοι τόσο (i) τους απλούς Επισκέπτες, οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής περιήγησης στο περιεχόμενο της πλατφόρμας Gaiasense όσο και (ii) τους εγγεγραμμένους Χρήστες, οι οποίοι έχοντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name), διατηρούν τις δυνατότητες που έχουν οι Επισκέπτες και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις όποιες προσωποποιημένες Υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Χρηστών

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα χρήσης της πλατφόρμας Gaiasense αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οι Επισκέπτες/Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Gaiasense σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να απόσχουν από κάθε πράξη ή παράλειψη που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία και να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση της.
Οι Επισκέπτες/Χρήστες είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνουν σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κατά την περιήγηση στην πλατφόρμα Gaiasense.
Σε περίπτωση παραβίασης του νόμου ή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους του Επισκέπτη/Χρήστη η NEUROPUBLIC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία ήθελε προκύψει σε τρίτους. Επιπλέον, οι Επισκέπτες/Χρήστες ευθύνονται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία της NEUROPUBLIC.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα Gaiasense είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, με εξαίρεση την περίοδο συντήρησης ή αναβάθμισης της Ιστοσελίδας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η NEUROPUBLIC δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η πλατφόρμα Gaiasense δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η NEUROPUBLIC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα Gaiasense να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, η NEUROPUBLIC δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

Η NEUROPUBLIC έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της πλατφόρμας Gaiasense από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση σε αυτήν για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι δεν είναι δυνατόν να παρεισφρήσουν ιοί και άλλα επιζήμια στοιχεία.
Η NEUROPUBLIC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Η πλατφόρμα Gaiasense και το περιεχόμενο αυτής, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όπως ενδεικτικά εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, φωτογραφίες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα κ.α. αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου της πλατφόρμας Gaiasense με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αναπαραγωγή, ολική ή μερική, για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση, με ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και υπό την προυπόθεση ότι, με την ενέργεια αυτή, δεν θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της NEUROPUBLIC ή τρίτων

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η πλατφόρμα Gaiasense μπορεί να περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links), μέσω των οποίων οι Επισκέπτες/Χρήστες παραπέμπονται σε άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η NEUROPUBLIC δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των Επισκεπτών/Χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της NEUROPUBLIC, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η πλατφόρμα gaiasense αποτελεί ένα πολυδιάστατο, ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, που διευκολύνει τη δουλειά τόσο των αγροτών, όσο και των γεωργικών συμβούλων και των ειδικών επιστημόνων ερευνητών. Προωθεί την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής και την έρευνα που υποστηρίζει και εξελίσσει τις υπηρεσίες προς τους αγρότες και τους γεωργικούς συμβούλους. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών προϋποθέτει ή/και συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής προσωπικών δεδομένων) των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου gaiasense.gr.

Η πλατφόρμα gaiasense προσφέρεται από την εταιρεία NEUROPUBLIC, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και εν γένει των προσώπων τα οποία ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται ή κάνουν χρήση αυτών. Επισημαίνεται ότι ως προσωπικά δεδομένα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην πλατφόρμα gaiasense.

Η NEUROPUBLIC μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση με σαφή και πρόδηλο τρόπο μέσω της πλατφόρμας gaiasense. Με την πλοήγηση και χρήση ιστοτόπου gaiasense.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας πλατφόρμας είναι η NEUROPUBLIC Α.Ε.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα
δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η πλατφόρμα gaiasense

Κατά την επίσκεψή σας στην πλατφόρμα δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Η μοναδική περίπτωση όπου σας ζητούμε προσωπικά στοιχεία είναι όταν εσείς οι ίδιοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που διαθέτουμε στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

• Ονοματεπώνυμο
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
• Ιδιότητα (αγρότης, γεωργικός σύμβουλος, ερευνητής, άλλο)
• Περιοχή

Εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του gaiasense, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες για τις καλλιέργειές σας, τα αγροτεμάχια και τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι προαιρετική και εφόσον επιλέξετε να μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση και την αποστολή σε εσάς ολοκληρωμένης προσφοράς για τις υπηρεσίες gaiasense. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου gaiasense.gr χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος όταν τον επισκέπτεστε στον υπολογιστή σας, το κινητό σας, ή όποια άλλη υπολογιστική συσκευή χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας.

Ο ιστότοπος gaiasense.gr χρησιμοποιεί μόνο δικά του cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υποστήριξη των λειτουργιών του ιστοτόπου και την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Δεν χρησιμοποιούνται cookies τρίτων φορέων και υπηρεσιών. Τα cookies που χρησιμοποιούνται ανήκουν σε δύο κατηγορίες:

• Session cookies: Παραμένουν στη συσκευή σας κατά τη διάρκεια που είστε συνδεδεμένοι στον ιστοτόπο.
• Persistent cookies: Παραμένουν στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε.

Τα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενώ μπορείτε να τα διαγράψετε όποτε θελήσετε. Σχετικές δυνατότητες διαχείρισης cookies προσφέρουν όλοι οι φυλλομετρητές (browsers).

 

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η NEUROPUBLIC σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό, μέσω της gaiasense, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών της πλατφόρμας και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς ενωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

 

Επεξεργασία, χρήση και χρόνος τηρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη υποστήριξη/εξυπηρέτησή σας. Η NEUROPUBLIC δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας ή για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν κοινοποιούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη.

Με τη συγκατάθεσή σας η NEUROPUBLIC μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για την αποστολή και διάδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών μηνυμάτων και του Newsletter. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter όποτε το επιθυμείτε και τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται.

Η NEUROPUBLIC θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της πλατφόρμας gaiasense για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

 

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μονάχα για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση σε αυτά έχει ένας περιορισμένος αριθμός στελεχών της NEUROPUBLIC, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση της εχεμύθειας.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

• Πρόσβαση στα δεδομένα σας. Οποτεδήποτε μας το ζητήσετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο [email protected].
• Δικαίωμα διόρθωσης. Οποτεδήποτε θελήσετε μπορείτε να διορθώσετε, συμπληρώσετε και να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο [email protected].
• Δικαίωμα διαγραφής. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο [email protected].

Η NEUROPUBLIC θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η NEUROPUBLIC δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

 

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της NEUROPUBLIC στο [email protected].

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι όροι χρήσης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια του Πειραιά.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Gaisense.