ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ gaiasense app

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ gaiasense

Εισαγωγικά

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») διέπουν την χρήση της εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application) που φέρει το σήμα gaiasense (εφεξής η «Εφαρμογή gaiasense» ή η «Εφαρμογή») του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense (στο εξής «το σύστημα gaiasense»). Η Εταιρεία με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEUROPUBLIC Α.Ε.» (εφεξής «NEUROPUBLIC» ή «NP»), με ΑΦΜ 999608870 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και αριθμό ΓΕΜΗ 44970107000 που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Μεθώνης 6, ΤΚ 18545, έχει την κυριότητα και είναι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του συστήματος gaiasense και της εφαρμογής κινητών συσκευών gaiasense που περιλαμβάνει πακέτα παροχής υπηρεσιών προς τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της Εφαρμογής, καθώς και των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

 

Υπηρεσίες gaiasense

Με την Εφαρμογή gaiasense, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, αποκτάτε πρόσβαση μέσω της έξυπνης κινητής συσκευής σας, σε χρήσιμες πληροφορίες για τη γη και την παραγωγή σας, ενώ ταυτόχρονα εξοικειώνεστε με την ευφυή γεωργία.

Ειδικότερα, το πακέτο υπηρεσιών gaiasense1 σας παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετική με την Εδαφοκλιματική Καταλληλότητα, την Πρόγνωση Καιρού, την Χρονική Καταλληλότητα Ψεκασμών, το Επίπεδο Κινδύνου Ασθενειών και Εχθρών και το Δείκτη Βλάστησης Αγροτεμαχίου.

Το πακέτο υπηρεσιών gaiasense2 σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε επιπλέον των παραπάνω και εξειδικευμένες συστάσεις και προειδοποιήσεις για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά, για τους κρίσιμους τομείς της καλλιέργειας (άρδευση, φυτοπροστασία, λίπανση) στην περιοχή και οι οποίες προκύπτουν από τη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εδαφοκλιματικών συνθηκών.

Το πακέτο υπηρεσιών gaiasense3 αποτελεί ολοκληρωμένη υπηρεσία ευφυούς γεωργίας, η οποία σας παρέχει πλήρη υποστήριξη για την επίτευξη οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων, μέσω της συνδυαστικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και της γνώσης ενός εκτεταμένου δικτύου πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.
Η NP διατηρεί το δικαίωμα από καιρού εις καιρόν και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να κάνει προσθήκες, αφαιρέσεις ή/και άλλες τροποποιήσεις στην Εφαρμογή gaiasense και στο ως άνω σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εν γένει, όπως των εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ., να τα προσαρμόζει σε νέες νομοθετικές ανάγκες, και να υιοθετεί νέα τεχνολογία/τεχνογνωσία.

 

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Με την ενεργοποίηση της Εφαρμογής δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε δικαιοπρακτικά ικανός και ότι συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Αν δεν αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης ή δεν συμφωνείτε με αυτούς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη NP με ηλεκτρονική αλληλογραφία ώστε να σας διακόψει την πρόσβαση στην Εφαρμογή.

Κατόπιν αιτήματος μας, αν απαιτηθεί, δηλώνετε ρητά ότι συμφωνείτε να υπογράψετε μια μη-ηλεκτρονική έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης.

 

Νόμιμη Χρήση

Νόμιμη χρήση είναι η προσωπική χρήση της Εφαρμογής αποκλειστικά από τον Χρήστη ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Ο Χρήστης της Εφαρμογής δεν δικαιούται να παραχωρεί ή να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους κάνοντας χρήση της Εφαρμογής, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης της Εφαρμογής είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση της με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής σας από την Εφαρμογή.

 

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης και στις Υπηρεσίες

Η NP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης, κατά την κρίση της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση κατά την οποία, η τροποποίηση στους Όρους Χρήσης επηρεάζει τους όρους παροχής των Υπηρεσιών, η NP θα παράσχει τη σχετική ενημέρωση κατά το δυνατόν συντομότερα αναρτώντας την σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος gaiasense https://gaiasense.gr/app/oroi-xrisis Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής εκ μέρους σας, κατόπιν των αλλαγών αυτών, τεκμαίρεται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των αλλαγών από εσάς.

 

Εγγραφή Χρηστών – Χρήση του Gaiasense

Για την ενεργοποίηση της Εφαρμογής απαιτείται να διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στο σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας gaiasense. Για τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη μπορείτε να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gaiasense.gr/app/account και να συμπληρώσετε τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και τιμολόγησης σας, καθώς και στοιχεία σχετικά με τα αγροτεμάχια και τις καλλιέργειες σας.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης της καρτέλας σας κατά τα ανωτέρω, το σύστημα θα σας αποστείλει στο κινητό σας τηλέφωνο ένα μήνυμα στο οποίο θα περιέχεται ο σύνδεσμος (link) που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να ενεργοποιήσετε την Εφαρμογή.

 

Συνδρομή

Η Εφαρμογή παρέχεται έναντι προκαθορισμένου από την NP πακέτου Συνδρομής (εφεξής «Συνδρομή»), για την οποία εκδίδεται το αντίστοιχο νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Για το κάθε πακέτο Συνδρομής μπορείτε να ενημερωθείτε από τον σχετικό ιστότοπο του http://gaiasense.com/app.

Η NP ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάξει το ποσό χρέωσης της Συνδρομής. Στην περίπτωση αυτή θα σας γνωστοποιεί από πριν τις τυχόν αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική της. Οι αλλαγές στην τιμή θα ισχύουν με την έναρξη της επόμενης περιόδου Συνδρομής, μετά την ημερομηνία της αλλαγής της χρέωσης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή αφού τεθεί σε ισχύ η αλλαγή της χρέωσης, τότε τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχτεί την αλλαγή χρέωσης. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή χρέωσης, έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε την αλλαγή καταργώντας τη Συνδρομή πριν η αλλαγή τεθεί σε ισχύ, επικοινωνώντας με τη NP μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εφαρμογή είτε με ηλεκτρονική εγγραφή/αγορά μέσω του συστήματος gaiasense είτε μέσω τρίτου. Ανάλογα με τον τρόπο απόκτησης της πρόσβασης στην Εφαρμογή, μπορεί να προβλέπεται κατά περίπτωση η εξόφληση της Συνδρομής είτε σε μετρητά είτε μέσω ανέκκλητης εκχώρησης και πάγιας εντολής πληρωμής είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της NP. Στην περίπτωση επιλογής ανέκκλητης εκχώρησης και πάγιας εντολής πληρωμής, η σχετική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών.

Σε περίπτωση που προβείτε σε ηλεκτρονική εγγραφή/αγορά στην Εφαρμογή, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

 

Διάρκεια/Ανανέωση

Η εγγραφή σας στην Εφαρμογή και η αντίστοιχη Συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος της περιόδου της ισχύουσας ετήσιας Συνδρομής. Με την εγγραφή σας στο σύστημα gaiasense ή/και την ετήσια ανανέωση της, εξουσιοδοτείτε τη NP να προβαίνει στην ετήσια χρέωσή σας μέχρι την ακύρωση της εγγραφής σας.

Για να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας, σε περίπτωση ηλεκτρονικής εγγραφής/αγοράς από το σύστημα gaiasense, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη NP μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ σε περίπτωση που έχετε προβεί στην αγορά μέσω τρίτου, θα πρέπει προβείτε στην ακύρωση μέσω του τρίτου.

Η ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου Συνδρομής.

 

Περιορισμοί Χρήσης

Η NP θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρεί λειτουργική την Εφαρμογή. Ωστόσο, ενδέχεται για λόγους ανωτέρας βίας, ή/και λόγους που δεν μπορεί να ελέγξει η NP ή/και λόγω τεχνικών ζητημάτων, εργασιών συντήρησης, δοκιμών, ενημερώσεων και αναβαθμίσεων ή για λόγους αναγόμενους σε υπηρεσίες τρίτων (ενδεικτικά παρόχων τηλεπικοινωνιών) να υπάρξουν προσωρινές διακοπές της λειτουργίας της Εφαρμογής, τις οποίες η NP υπόσχεται να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό.

Η Εφαρμογή μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η NP δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδέσεων ή το περιεχόμενό τους. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου των Συνδέσεων αυτών πριν από τη χρήση τους.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του συστήματος υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας gaiasense και της Eφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών, μοντέλων, των στοιχείων, του πηγαίου κώδικα (source code) και κάθε εγγράφου ή αρχείου σχετικού με τον τηλεμετρικό σταθμό gaiatron, τους αισθητήρες, την πλατφόρμα, των γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά το περιεχόμενο όλων των ψηφιακών και υλικών αρχείων, ανήκουν στην κυριότητα της NP, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της, κατατεθειμένα σήματα προϊόντων και υπηρεσιών της NP και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης της Εφαρμογής αναγνωρίζετε ρητά όλα τα παραπάνω δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της NP και δεσμεύεστε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε παραβίαση ή/και προσβολή των δικαιωμάτων της NP, ή σε χρήση της Εφαρμογής με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα ή υπερβαίνει τα όρια της νόμιμης χρήσης δυνάμει της παρούσας, των πάσης φύσεως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της NP.

Σε περίπτωση παράνομης χρήσης ή με οποιοδήποτε τρόπο προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων, σημάτων, και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο παρόν, η NP θα έχει δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή, δεδομένου ότι κάθε τέτοια παράβαση θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην Εταιρεία. Επιπρόσθετα η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για αποκατάσταση της ζημίας και θα δικαιούται αποζημίωση ανάλογη με την αποδεικνυόμενη ζημία την οποία υπέστη από μια τέτοια παράβαση.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η NP λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ενώ προβαίνει σε επεξεργασία μόνο των δεδομένων που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών παροχής των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στις αντίστοιχες ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Με την ενεργοποίηση της εφαρμογής δηλώνετε ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της εφαρμογής που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://gaiasense.gr/app/oroi-xrisis.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση [email protected]

 

Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών/ Αποσύνδεση

Η NP διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος της Εφαρμογής ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, ειδικά στις περιπτώσεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως: σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, δόλιας, καταχρηστικής ή άλλως παράνομης χρήσης, μη εξόφλησης της Συνδρομής, μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανέκκλητης εκχώρησης και πάγιας εντολής πληρωμής εντός τριάντα ημερών κλπ.

Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε μέρος ή το σύνολο των Όρων Χρήσης της Εφαρμογής δικαιούστε να διακόψετε τη Συνδρομή σας, το οποίο πραγματοποιείται, σε περίπτωση που έχετε αποκτήσει την Εφαρμογή ηλεκτρονικά/διαδικτυακά, επικοινωνώντας με τη NP μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ σε περίπτωση που έχετε προβεί στην σύνδεση/αγορά μέσω τρίτου, με την κοινοποίηση από εσάς σε αυτόν του αιτήματος διακοπής. Σε περίπτωση διακοπής της Συνδρομής σας για οποιονδήποτε λόγο, είτε από την NP είτε από εσάς, δεν δικαιούστε την επιστροφή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού για την χρήση της Εφαρμογής, καθώς τα αποτελέσματα της διακοπής επέρχονται για την επόμενη περίοδο Συνδρομής.

 

Αποποίηση Ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο πακέτο υπηρεσιών gaiasense1 έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Προκύπτουν από τη διενέργεια μιας σειράς πιθανολογικών σεναρίων βασισμένων σε μοντέλα προγνώσεων και η ακρίβεια τους δεν μπορεί να εξασφαλισθεί πλήρως. Η Εφαρμογή δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και η NP δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε η Εφαρμογή.

Όλες οι συστάσεις που παρέχονται στα πακέτα υπηρεσιών gaiasense2 και gaiasense3 βασίζονται σε μια σειρά μοντέλων προγνώσεων, δορυφορικών δεδομένων και αλγορίθμων της NP, αλλά και σε πληροφορίες καλλιεργητικών πρακτικών που παρέχονται από εσάς. Η NP ουδεμία ευθύνη υπέχει στην περίπτωση εσφαλμένων ή/και μη αναμενόμενων ή/και μη επιθυμητών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την παροχή είτε ανακριβών στοιχείων ή/και πληροφοριών είτε στοιχείων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα ή/και με καθυστέρηση από εσάς.

 

Εκχώρηση

H NP δύναται να εκχωρεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή και μεμονωμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτήν.

 

Ισχύον Δίκαιο/Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης, εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια του Πειραιά.

 

Γνωστοποιήσεις

Όλες οι έγγραφες ειδοποιήσεις, αναφορές και δηλώσεις πρέπει να διαβιβάζονται: α) Από τη NP προς εσάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας. β) Από εσάς προς τη NP με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Μερική Ακυρότητα και Αντικατάσταση Έγκυρων Διατάξεων

Η τυχόν ακυρότητα μιας ή περισσότερων διατάξεων των Όρων Χρήσης δεν καθιστά άκυρο το σύνολο των Όρων Χρήσης. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.

 

Παραίτηση

Η μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.

Δηλώνω πως ανέγνωσα καλά τους παρόντες Όρους Χρήσης και κατανόησα πλήρως και με λεπτομέρεια τις υποχρεώσεις μου πριν την υπογραφή.