19 Αυγούστου 2020
Διαμοιρασμός δεδομένων στη γεωργία και η περίπτωση του gaiasense

Στις 10 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό εργαστήριο με αντικείμενο το διαμοιρασμό δεδομένων στη γεωργία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το CREATE-IoT (ως μέρος του IoT Large-Scale Pilots Programme), με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού δικτύου AIOTI (Alliance for Internet of Things Innovation), της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT) και της της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας (DG AGRI) της Ε.Ε.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τον αγροδιατροφικό τομέα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα δεδομένα (European Strategy for Data).

Οι δύο θεματικές ενότητες του εργαστηρίου, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 140 συμμετέχοντες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ε.Ε., εκπροσώπους σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, παρόχους σχετικών τεχνολογικών λύσεων κλπ., εστίασαν (α) στο τρέχον πλαίσιο για τον διαμοιρασμό δεδομένων στον αγροδιατροφικό τομέα και (β) στις τεχνικές παραμέτρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του διαμοιρασμού αυτών των δεδομένων.

Ο Νίκος Καλατζής, Τεχνικός Υπεύθυνος Έργων της NEUROPUBLIC, παρουσίασε το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense στη δεύτερη θεματική ενότητα του εργαστηρίου. Η παρουσίαση εστίασε στην τεχνολογική υποδομή του gaiasense, στους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που συλλέγει και αξιοποιεί, καθώς και στις τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα στους ομιλητές και τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο μπορείτε να βρείτε στη σχετική αναφορά του δικτύου AIOTI με τίτλο “Data Sharing in Agriculture – Towards a European agriculture data space“. [PDF]