11 Ιανουαρίου 2024
Δείκτης αλατότητας

Τα λιπάσματα αυξάνουν τη συγκέντρωση αλάτων του εδαφικού διαλύματος ή τον δείκτη αλατότητας του λιπάσματος. Ο δείκτης αλατότητας είναι ο λόγος της οσμωτικής πίεσης από την προσθήκη κάποιων λιπασμάτων, σε σχέση με την οσμωτική πίεση που αναπτύσσεται με χορήγηση της ίδιας ποσότητας NaNO3. Γενικά, τα λιπάσματα που έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων έχουν μικρότερο δείκτη αλατότητας. Τα αζωτούχα και καλιούχα λιπάσματα έχουν υψηλότερο δείκτη αλατότητας και είναι πιο επιζήμια στη φύτρωση από ότι τα φωσφορικά.