29 Δεκεμβρίου 2018
Η ψηφιοποίηση της γεωργίας στο Συνέδριο EU Agricultural Outlook 2018 της Ε.Ε.

Μεταξύ 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Συνέδριο EU Agricultural Outlook 2018, που αποτελεί το τέταρτο στη σειρά ετήσιο Συνέδριο της Ε.Ε. Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου οι συζητήσεις εστίασαν στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία του αγροτικού τομέα.

EU Agricultural Outlook 2018Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενότητας με τίτλο “Ψηφιοποίηση της γεωργίας και της υπαίθρου της Ε.Ε.”, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ότι η γεωργία δέχεται πλέον πιεστικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις όπως ο αυξανόμενος πληθυσμός, η μειωμένη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες και ο ρόλος που έχουν η τεχνολογία και η καινοτομία στην προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών, με σκοπό να καλύψουν αυτές τις νέες και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις.

Οι συζητήσεις παρουσίασαν τα οφέλη της καινοτομίας στη γεωργία και εστίασαν στο πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες ώστε να λειτουργούν περισσότερο αποδοτικά, και πιο συγκεκριμένα στην αναγνώριση των κύριων εμποδίων που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την περεταίρω υιοθέτησή τους από τους αγρότες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συζητήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή των νέων τεχνολογιών στη γεωργία.

EU Agricultural Outlook 2018 panelΣτο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας και ευφυούς γεωργίας παρουσιάστηκαν ως εργαλεία λήψης αποφάσεων που θα μπορούσαν να φέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα στο χώρο της γεωργίας, μεταξύ των οποίων η αύξηση της παραγωγικότητας (μέσω της βελτιστοποίησης των εισροών και της μείωσης του κόστους παραγωγής), η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μέσω των μειωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της μειωμένης έκπλυσης θρεπτικών κλπ.). Αυτά τα εργαλεία λήψης αποφάσεων παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες στους παραγωγούς, οπότε αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τη διαχείριση της παραγωγής και της γεωργικής εκμετάλλευσής τους γενικότερα.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων έγινε αναφορά και σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η ψηφιοποίηση της γεωργίας, όπως ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα πρωτογενή δεδομένα να μετατραπούν σε χρήσιμη πληροφορία, η βέλτιστη διαχείριση και ο διαμοιρασμός των δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές, η κυριότητα των δεδομένων (διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον των δεδομένων) αλλά και η συμπληρωματικότητα τεχνολογικών εργαλείων για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδομένων.

Επίσης συζητήθηκαν τρόποι μέσω των οποίων θα εξασφαλιστεί η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας (π.χ. μεταξύ αγροτών και γεωργικών συμβούλων), αλλά και η διευκόλυνση της πρόσβασης των εμπλεκομένων φορέων σε σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες.

EU Agricultural Outlook 2018_audienceΣυνοψίζοντας, οι συζητήσεις του Συνεδρίου συμφώνησαν ότι οι νέες τεχνολογίες, τα μεγάλα δεδομένα (big data), τα drones, και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) μεταξύ άλλων, έχουν τη δυναμική να βελτιώσουν τον αγροδιατροφικό τομέα. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας και ευφυούς γεωργίας βρίσκονται στον πυρήνα των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020, αφού αυτές μπορούν να αποτελέσουν βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι σχετικές πολιτικές και κατά συνέπεια για χάραξη πολιτικής βασισμένης σε δεδομένα (π.χ. μέσω των δηλώσεων και των ελέγχων της ΚΑΠ με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων).

Αναφορικά με την καινοτομία, έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί με ποικίλους τρόπους σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, από τους παραγωγούς μέχρι τους καταναλωτές, βελτιώνοντας την παραγωγή, διαχείριση και διάθεση των τροφίμων μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό σχετικά με το EU Agricultural Outlook 2018 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.