1 Ιουλίου 2020
Ευφυής γεωργία στην καλλιέργεια τομάτας στην Εύβοια

Μέσω νέων συνεργασίων που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα, το δίκτυο του gaiasense επεκτείνεται στην Εύβοια, με την εγκατάσταση σταθμών και τη συνεργασία γεωπόνων της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense αναπτύσσονται για την καλλιέργεια επιτραπέζιας τομάτας και προσαρμόζονται στις μικροκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές Δύστου και Κριεζών. Στις περιοχές αυτές έχουν ήδη εγκατασταθεί τρεις τηλεμετρικοί αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense, που καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 500 στρεμμάτων.

 

Σκοπός της συνεργασίας με γεωπόνους της περιοχής είναι η υποστήριξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση του περονόσπορου και του ωιδίου, που αποτελούν τις κυριότερες ασθένειες της καλλιέργειας στην περιοχή, αλλά και και την ορθολογική χρήση των αγροεφοδίων, που εκτός από το προφανές οικονομικό κέρδος για τους παραγωγούς έχει και σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος.

 

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense, το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ευφυούς γεωργίας – και πιο συγκεκριμένα του gaiasense – στην αειφόρο παραγωγή τροφίμων, μέσω της μειωμένης κατανάλωσης φυσικών πόρων αλλά και αγροχημικών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των επιπτώσεων των καλλιεργητικών πρακτικών στο περιβάλλον.