24 Ιουλίου 2020
Εκπαιδευτική συνάντηση στον Α.Σ. Φαρσάλων για τη βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση μεταξύ της NEUROPUBLIC και του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Φαρσάλων Γη» στα γραφεία του συνεταιρισμού στα Φάρσαλα. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της συνεργασίας των δύο φορέων, που αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια βαμβακιού με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των εισροών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι γεωπόνοι της NEUROPUBLIC Ανδρέας Συρεγγέλας και Παρασκευάς Χασάπης, με τη βοήθεια της γεωπόνου του Συνεταιρισμού Βασιλικής Παναγιωτοπούλου παρουσίασαν την εφαρμογή που παρέχει πρόσβαση στα ατμοσφαιρικά και εδαφικά δεδομένα που καταγράφουν οι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία χωραφιών της περιοχής.

Τα δεδομένα που θα συλλεγούν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο τόσο από τους σταθμούς όσο και από άλλες πηγές, θα αποτελέσουν τη βάση σύγκρισης για τα επόμενα έτη αλλά και τη βάση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας. Στη συνέχεια οι παραγωγοί θα αρχίσουν να λαμβάνουν σταδιακά στοχευμένες γεωργικές συμβουλές για την καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας βαμβακιού, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος της παραγωγής και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπό της, βελτιώνοντας την ποιότητα του βαμβακιού και την κερδοφορία τους.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν παραγωγοί του Συνεταιρισμού που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LIFE GAIA Sense και εφαρμόζουν υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας στις βαμβακοκαλλιέργειές τους καθώς και παραγωγοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση και να ωφεληθούν από την ευφυή γεωργία, ακολουθώντας τις εξελίξεις στο γεωργικό τομέα.

Η συγκεκριμένη συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu), που έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη της ευφυούς γεωργίας – και πιο συγκεκριμένα του συστήματος gaiasense – ως ένα σύστημα που συμβάλλει στην βιώσιμη αγροτική παραγωγή, με μειωμένο αντίκτυπο των καλλιεργητικών πρακτικών στο περιβάλλον και με σημαντική συμβολή σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας.

Η βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού στα Φάρσαλα

Μέσα από τη συνεργασία με της NEUROPUBLIC με τον Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» θα προωθηθούν πρακτικές βιώσιμης παραγωγής βαμβακιού μέσα από την εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί του Συνεταιρισμού θα έχουν καλύτερο έλεγχο των εισροών – τόσο αγροχημικών όσο και φυσικών πόρων – με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπτώσεων της παραγωγής στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, μέσα από την εξοικονόμηση των εισροών, οι παραγωγοί θα μπορέσουν να μειώσουν το κόστος τους και κατά συνέπεια να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Τέλος, αναμένονται σημαντικά οφέλη στην ποιότητα αλλά και την ποσότητα της παραγωγής βαμβακιού, καθώς θα καλύπτονται με μεγάλη ακρίβεια οι ανάγκες της.

Η προσέγγιση αυτή είναι σε συμφωνία με τις πρακτικές αειφορίας της γεωργίας που αναφέρονται στην Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε., η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα και θα καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι βαμβακοπαραγωγοί του Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» αποκτούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους παραγωγούς, εξασφαλίζοντας από τώρα την βιωσιμότητα της παραγωγής τους.

Ο σημαντικός ρόλος των γεωπόνων και των παραγωγών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των γεωπόνων και τον παραγωγών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση. Οι παραγωγοί θα χρησιμοποιούν κατάλληλες εφαρμογές για την καταγραφή των καλλιεργητικών τους εργασιών, με τη χρήση ενός ψηφιακού ημερολογίου εργασιών.

Από την πλευρά τους οι γεωπόνοι είναι υπεύθυνοι για καταγραφές στο χωράφι, όπως οι επιτόπιες παρατηρήσεις, οι μετρήσεις και οι δειγματοληψίες. Ταυτόχρονα, είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των συμβουλών που παράγει το σύστημα, την προσαρμογή τους εφόσον χρειάζεται, αλλά και για την καθοδήγηση των παραγωγών στη σωστή εφαρμογή τους στο χωράφι.