15 Οκτωβρίου 2019
LIFE GAIA Sense: Έργο του μήνα για τον Οκτώβριο

Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, το έργο με τίτλο: “Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE”, το οποίο συντονίζεται από το Πράσινο Ταμείο και έχει ως συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φιλοξενεί κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του πληροφορίες για ένα επιλεγμένο έργο LIFE, το οποίο παρουσιάζεται ως «Έργο LIFE του μήνα».

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο LIFE GAIA Sense επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε ως το έργο LIFE Οκτωβρίου 2019.LIFEGAIASense - Έργο του μήναΤο έργο LIFE GAIA Sense είναι ένα έργο του προγράμματος LIFE, το οποίο βασίζεται στο gaiasense και αποσκοπεί στην επίδειξη και τη διάδοση του συστήματος ως μια καινοτόμο λύση ευφυούς γεωργίας. Μέσα από την υποστήριξη λήψης αποφάσεων των παραγωγών με την υιοθέτηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense, το έργο σκοπεύει να συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτικής παραγωγής σε 18 περιοχές επίδειξης στην Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία που αφορούν 9 διαφορετικές καλλιέργειες.

LIFEGAIASense project team

Σε αυτό το πλαίσιο, το LIFE GAIA Sense στοχεύει στην προώθηση πρακτικών αποδοτικών πρακτικών χρήσης πόρων στη γεωργία και δίνει έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων αλλά και των εισροών, μέσω της κυκλικής οικονομίας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Σχετικά με το έργο Greek LIFE Task Force

Το Έργο Greek LIFE Task Force (GR LTF – LIFE14 CAP/GR/000003) εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Capacity Building) και θα διαρκέσει από 01/01/2016 έως 30/04/2021.

Η LIFE Task Force θα παρέχει σχετική τεχνογνωσία, βοήθεια και συμβουλές σε πιθανούς ενδιαφερόμενους και δικαιούχους LIFE, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, οργανώνοντας συναντήσεις και workshops σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προσφέροντας τεχνική βοήθεια για ολοκληρωμένα έργα, προωθώντας τη συνεργασία σε διεθνείς προτάσεις και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συγχρηματοδότηση έργων.

Επίσης, η LIFE Task Force θα παρέχει υποστήριξη στις δημόσιες υπηρεσίες, τους δήμους και τις αρμόδιες αρχές για τον συντονισμό και την οικονομική διαχείριση των έργων LIFE, ώστε να ενισχύσει την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην υλοποίηση του έργου.