Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί

Το gaiasense προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες, αφού καταγράφει, αναλύει και ερµηνεύει δεδοµένα της ατµόσφαιρας και του εδάφους σε συγκεκριµένα σηµεία µέσα στους αγρούς κάθε χρονική στιγµή που περνάει, αδιάλειπτα.
Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται από αγρομετεωρολογικούς σταθµούς, οι οποίοι εγκαθίστανται σε επιλεγµένα σηµεία επιλεγµένων αγροτεµαχίων ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε καλλιέργεια µιας ολόκληρης περιοχής.
Οι σταθµοί κατασκευάζονται, εγκαθίστανται και λειτουργούνται από το gaiasense, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τους συνεργαζόµενους παραγωγούς ή τους γεωργικούς συµβούλους. Έχουν σχεδιασθεί και αναπτυχθεί ειδικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του gaiasense και αποτελούν µέρος ενός εκτεταµένου πανελλαδικού δικτύου µέτρησης περιβαλλοντικών παραµέτρων.
Οι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense είναι εγκατεστημένοι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας –από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη– και του εξωτερικού, συλλέγοντας τεράστιο όγκο ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων, τα οποία αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής μέσω ευφυών γεωργικών συμβουλών.
Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται ένα πλήρες τεχνολογικό σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων που επηρεάζουν τις καλλιέργειες.
Τα δεδοµένα που συλλέγουν οι σταθµοί αφορούν σε ατµοσφαιρικές, εδαφικές και βιολογικές παραµέτρους, όπως θερµοκρασία αέρος και εδάφους, σχετικής υγρασίας αέρος και εδάφους, εδαφικής αλατότητας, διύγρανσης φύλλων, βροχόπτωση, ηλιακή ακτινοβολία κ.ά.
Οι πληροφορίες του gaiasense συνδυάζονται µε τις πληροφορίες που συλλέγονται από το σύστημα και αξιοποιούνται στον ακριβή υπολογισµό της ανάγκης του φυτού για νερό, στον εντοπισµό της κατάλληλης χρονικής στιγµής για πότισµα, στη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου προσβολής των φυτών από εχθρούς και ασθένειες, στην παρακολούθηση της ζωτικότητας των φυτών, στην ορθολογική τους θρέψη και στην έγκαιρη ποιοτική και ποσοτική πρόβλεψη της παραγωγής.

Ανάπτυξη τηλεμετρικών σταθμών

Η NEUROPUBLIC που έχει αναπτύξει και υποστηρίζει το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο στα πλαίσια του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης Ενσωματωμένων Συστημάτων / IoT (Embedded / IoT R&D).
Συνδυάζοντας ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης με εμπειρία χρόνων στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, το εργαστήριο της εταιρείας προσφέρει ένα ευέλικτο και ισχυρό φυτώριο για λύσεις IoT στον τομέα της Γεωργίας.
Η NEUROPUBLIC σχεδιάζει και αναπτύσσει ολόκληρη την υποδομή ΙοΤ για το σύστημα gaiasense: όλα τα συστήματα που συνιστούν τους τηλεμετρικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς (από άποψη hardware, firmware και software), τα συστήματα/πλατφόρμες για την απόκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την αναμετάδοση, συλλογή και την εξασφάλιση της ακρίβειας και της εγκυρότητας όλων των ενδείξεων, καθώς και την μεταξύ τους διασύνδεση και επικοινωνία (IP, m2m protocols).

Υποδομή IoT

Η NEUROPUBLIC έχει δημιουργήσει την πρώτη και μοναδική υποδομή μεγάλης κλίμακας Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) στην Ελλάδα, με χιλιάδες ασύρματους αισθητήρες, δικής της σχεδίασης και κατασκευής, εγκατεστημένους στην αγροτική γη ως μέρος του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense.
Παράλληλα, οι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί χρησιμοποιούν ενσωματωμένη τεχνολογία (embedded technology) και IP πρωτόκολλο (IP protocol), καθιστώντας, μέσω του Διαδικτύου, δυνατή τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο (real-time transmission) των δεδομένων που συλλέγουν από το πεδίο και αφορούν ατμοσφαιρικές, εδαφικές και βιολογικές παραμέτρους.
Καθένας από τους αγρομετωρολογικούς σταθμούς είναι εφοδιασμένος με αρκετές δεκάδες αισθητήρων που μετρούν περιβαλλοντικά (ατμοσφαιρικά και εδαφικά) μεγέθη σε πολλαπλά σημεία.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συγκεντρώνεται στην ειδική πλατφόρμα IoT στην cloud υποδομή της εταιρείας μεγάλος όγκος αυτόματων μετρήσεων. Εκεί τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με δορυφορικά δεδομένα και άλλους τύπους στοιχείων, και τροφοδοτούν συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων που δίνουν συμβουλές και οδηγίες στους γεωπόνους και τους αγρότες για τις καθημερινές καλλιεργητικές εργασίες.