Ευφυής γεωργία

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Είναι γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν πραγματικότητα που απασχολεί σοβαρά τα κράτη της Ευρώπης αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), που φιλοδοξεί σε βάθος χρόνου να μετασχηματίσει όχι μόνο την οικονομία αλλά και την ίδια την κοινωνία.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον αγροδιατροφικό τομέα, η ΕΕ προτείνει την εφαρμογή μιας νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με περιβαλλοντικό πρόσημο και σκοπό όχι μόνο την προστασία του πολίτη, των ζώων και του περιβάλλοντος, την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη διατροφή και την ποιότητα, αλλά και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων που θα αποφέρει περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά οφέλη, ενώ θα προσφέρει πιο δίκαιο οικονομικό κέρδος.
Η Πράσινη Συμφωνία κινείται προς ένα σύγχρονο, καινοτόμο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Στόχος, η παραγωγική διαχείριση να γίνει φιλικότερη προς το περιβάλλον και πιο ορθολογική σε ότι αφορά τους φυσικούς πόρους (έδαφος, νερό). Παράλληλα, θα αποφεύγονται οι άσκοπες καλλιεργητικές επεμβάσεις στη φυτοπροστασία και στη θρέψη (λίπανση). Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων θα περιοριστεί, ώστε να γίνονται μόνον οι απαραίτητες χημικές επεμβάσεις όσο και όταν κρίνονται αναγκαίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέοι στόχοι της ΕΕ προβλέπουν μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% και των συνθετικών λιπασμάτων κατά 20% μέχρι το 2030.


Η απάντηση στις προκλήσεις της Πράσινης Συμφωνίας

Η απάντηση στην πρόκληση του πράσινου μετασχηματισμού της κοινωνίας και, συγκεκριμένα, της αγροτικής παραγωγής περνάει ξεκάθαρα μέσα από την ψηφιοποίηση και γι’ αυτό η ΕΕ συνδέει τις δύο έννοιες μέσα από μια σειρά δράσεων που αποσκοπούν στο να κινητοποιήσουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς.
Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι ο ρόλος της ευφυούς γεωργίας είναι κομβικός και αποτελεί μονόδρομο για την αγροτική παραγωγή, αφού συμβαδίζει με τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Η ευφυής γεωργία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τον αγρότη να παίρνει σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή του.
Μάλιστα, η εφαρμογή της στα αγροκτήματα βοηθά να μειωθούν τα κόστη και οι περιττές απώλειες σε πόρους, μειώνει τον αντίκτυπο της γεωργίας στο περιβάλλον και στο κλίμα, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και αυξάνει την ποιότητα των προϊόντων ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ασφάλειά τους. Με δυο λόγια, έχει σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος για τους Έλληνες –και όχι μόνο– αγρότες.

Τι είναι η ευφυής γεωργία

Η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Μπορεί να φέρει σημαντική μείωση στο κόστος καθώς και μεγάλη ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή.
Τα συστήματα ευφυούς γεωργίας όπως το gaiasense βασίζονται στη συλλογή και την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων που σχετίζονται με το έδαφος, το νερό, την ατμόσφαιρα και τα φυτά της κάθε καλλιέργειας. Έτσι, συνδυάζοντας πολλές και διαφορετικές πηγές συλλογής δεδομένων και σε συνδυασμό με επιστημονικές πληροφορίες, μπορούν να συμβουλεύσουν αξιόπιστα και με ακρίβεια όλους όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.
Οι ψηφιακές λύσεις όπως η ευφυής γεωργία, όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης, αλλά μπορούν επίσης να συμβάλλουν και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Πιο απλά, η ευφυής γεωργία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τρόπο ώστε ο αγρότης να παίρνει σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή, ωφελώντας τόσο την τσέπη του όσο και το περιβάλλον.

Μετάβαση στην ευφυή γεωργία: Ποια τα οφέλη για τον αγρότη

Τα συστήματα ευφυούς γεωργίας, όπως το gaiasense, εφαρμόζονται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια και συνεχώς αναπτύσσονται σε διαφορετικές καλλιέργειες και περιοχές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της ΕΕ, αφού, άλλωστε, αποτελούν αναγνωρισμένη καινοτομία και καλή πρακτική στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα.
Η μετάβαση στην ευφυή γεωργία συμβάλλει στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των κινδύνων, της αύξησης της παραγωγικότητας και της ποιότητας, καθώς και της μείωσης του περιβαλλοντικού-κλιματικού αποτυπώματος της παραγωγής.
Χάρη στην ευφυή γεωργία, ο παραγωγός γνωρίζει σε σταθερή βάση και σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες της καλλιέργειάς του, δηλαδή ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσο, πότε και τι χρειάζεται η παραγωγή του και έτσι οι αποφάσεις που παίρνει γίνονται πιο σωστές και ακριβείς χωρίς περιττές επεμβάσεις. Αποτέλεσμα; Οικονομία, αλλά και περισσότερα και καλύτερα προϊόντα με προστιθέμενη αξία και υψηλότερη αμοιβή από την αγορά λόγω της «περιβαλλοντικής ταυτότητάς» τους.